FODERVÄRDSAVTAL
Avtal slutet den / mellan Stuteri MW/Maria Winberg (hästägare) och fodervärden
Namn:_____________________________________Personnummer:____________________
Adress:_____________________________________________________________________  
Telefonr:_______________________________Mobilnr:_____________________________
E-postadress:_______________________________________________________________  
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt.
Kontraktet gäller hästen ______________________under tiden ___________och är bindande för båda parter förutsatt att nedanstående överenskomna villkor uppfylles. I annat fall äger hästägaren rätt att säga upp fodervärden med omedelbar verkan. Fodervärden står då för uppstallningskostnaderna resterande del av hyresperioden, max 2700 kr/ månad. Hyressumman är ______________kr inkl. moms och erläggs då hästen hämtas. Något av hyressumman återbetalas ej.
Hästägaren svarar för att hästen är försäkrad med olycksfallsförsäkring. Önskar fodervärden teckna egen försäkring går det utmärkt efter samtal med hästägaren.
1. Under kontraktstiden har fodervärden vårdnadsmässigt och ekonomiskt ansvar för hästen. 
2. Hästen skall hållas i gott hull, fodergivan ska bestå av vatten, hö/hösilage, havre, betfor, vitaminer, mineraler och salt av god hygienisk kvalitet. Foderstat medföljer. 
3. Utfodras hästen med hösilage skall det hålla en hög ts halt (minst 55%). Allt foder skall vara av hygieniskt utmärkt kvalitet. All utfodring skall ske med stor noggrannhet. 
4. Hästen skall vistas i hage _______ timmar dagligen. Hagstängslet skall vara helt och anpassat för häst. Godkänt material är elrep, plaststaket, trästaket eller en kombination. Finns elrep, elband eller dyl. skall elen vara påslagen. Hagen skall vara fri från skräp eller annat som kan skada hästen. 
5. Hästen skall stå uppstallad på_____________________________________________, telnr till stallet______________ och skall nattetid bo i box i stallet. Stallet skall vara väl ventilerat. Boxen skall vara rikligt ströad, minst 15 cm jämt fördelat över hela golvet. Tillåtet strö är spån, torv, papper eller halm av god kvalitet. Hästen får inte flyttas till annat stall utan att hästägaren har kontaktats. 
6. Hästen får inte utan hästägarens medgivande hyras ut i andra hand, dock kan foder-värden ha en medryttare några dagar i veckan förutsatt att denna uppfyller avtalet.
7. Hästen ska avmaskas i oktober och maj med ________________________________. Kvitton från avmaskningarna sparas. 
8. Vintertid skall hästen broddas vid halt väglag, snö eller is dock inte broddad under transport.
9. Fodervärden ombesörjer att hästen blir vaccinerad mot stelkramp och hästinfluensa mellan den___________och den__________. Alla vaccinationer införs i hästens pass. Fodervärden betalar för vintervaccinationen alt. både vinter och sommar vaccinationerna om hästen är på foder året runt. 10. Om hästen skadas eller blir sjuk eller inte beter sig normalt ska hästägaren kontaktas utan dröjsmål (även nattetid!). I samband med skada eller sjukdom betalar fodervärden en självrisk på 3500kr samt 25% av veterinärvården samt eventuell transport till och från djursjukhus. Om hästen är skadad då den återlämnas och skadan är av sådan art att hästägaren behöver anlita veterinär, betalar hyrestagaren självrisken även efter kontraktstiden. 
11. Hästägaren äger rätt att besiktiga hästen hos fodervärden, transportera den till lämplig veterinär samt själv bestämma om hästen ska avlivas. 
12. Blir hästen oanvändbar för hyrestagaren i mer än tre månader får den lämnas tillbaka. 
13. Fodervärden förbinder sig att sköta hästen enligt veterinärens instruktioner gällande vård, vila och medicinering tills dess att hyresavtalet löper ut eller tre månader gått. 
14. Hästen får klippas fram till nyår om den hålls täckad med väderbeständigt täcke utomhus och ett stalltäcke inomhus. Man får inte klippas eller stubbas, men ska ryckas regelbundet. Svansen får klippas nedanför bakkotorna, inte upptill. 
15. Hästen skall tränas regelbundet för instruktör eller tränare. 
16. Om hästen tävlas skall resultaten (både bra och dåliga) dokumenteras och rapporteras då hästen återlämnas. 
17. Hästen får inte spännas för, dra skidor, pulka el. dyl. eller köras, de är inte inkörda. 
18. Hästen skall vid återlämnandet vara nyskodd________________________, i annat fall debiteras kostnaden för skoning. (Med nyskodd menas att skoningen får vara max en vecka gammal och att hästen försetts med nya skor). Hovslagaren ska vara utbildad och ha Fskattsedel. 
19. Hästen får ej lämnas uppbunden utan tillsyn. 
20. All bandagering och lindning av hästens ben är helt otillåten utan hästägarens medgivande, är hästen skadad måste ett tjockt lager bomull läggas under hela lindan. 
21. Transporter till och från Stuteri MW ombesörjer fodervärden. Hästerfaren vuxen person ska följa med hästen. OBS! Stäng transportluckan innan du binder fast hästen och lossa hästen innan du öppnar luckan! 
22. Med hästen följer sadel och träns i funktionsdugligt skick. Fodervärden ansvarar för utrustningen (försäkringen täcker ej denna). Bett som medföljer hästen är det bett som hästen skall ha, önskar fodervärd byta bett skall hästägaren kontaktas först. 
23. För personskada eller skada på sak orsakad av hästen ansvarar inte hästägaren för. 
24. Fodervärden ansvarar för att hästen inte rids mer än högst _______timmar per dag och tillser att ryttare överstigande __________kg ej rider hästen. 
25. Hästen får tränas i hoppning max en gång per vecka och ej över högre hinder än ________m. 
Vid hoppträning ska alltid en erfaren vuxen finnas på plats om ryttaren är under 16 år. 
26. Hästen får starta i max två tävlingar per månad och max två starter per gång. 
27. Ryttare under 16 år får inte rida ut själva utan ska rida i sällskap med annan ryttare. 
28. Om fodervärden så önskar kan hästen köpas för ____________kr fram till den 15/4, sker köpet före den 1/1 dras halva hyressumman av från köpesumman. 
29. Skulle gården där hästen står drabbas av virus, kvarka, ringorm eller annan smittsam sjukdom är hyrestagaren skyldig att behålla hästen på samma villkor som nedtecknats i detta avtal till dess att behandlande veterinär skriftligt intygar att risk för smittspridning inte längre föreligger. 
30. Hästägaren äger rätt att när som helst se till hästen, någon förvaring behöver ej ske. ÖVRIGT: Fodervärden har tagit del av de anvisningar som finns i bilagan ”Råd & Anvisningar”.

MEDFÖLJER: Sadel med sadelgjord, träns, grimma och grimskaft. Hästpass med vaccinationsintyg, mätintyg till ponnyerna samt ___________________________________.
FODERSTAT: Foderstat ingår och är uträknad utan tillgång till foderanalys och ska ändras vid behov.

Detta avtal godkänns i sin helhet av
______________________________________ och ___________________________________ (hästägare) (fodervärd)

Väröbacka den __________________________